Algemene verkoopsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 2020/04/02

 

De website www.myshopi.com en de mobiele applicatie myShopi, elk met bijhorende webshop (hierna genoemd "myShopi") worden ter beschikking gesteld door de onderneming BD Media NV, met maatschappelijke zetel te Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem en met ondernemings- en btw-nummer (BE)0786479364 ("BD Media", "ons", "wij", of enige andere soortgelijke uitdrukking).

1. Doel van deze Voorwaarden

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "Verkoopsvoorwaarden") regelen de contractuele relatie tussen BD Media en de consument die een bestelling plaatst via myShopi (de Klant").

Door bij het plaatsen van zijn bestelling het vakje “Ik heb de algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en aanvaard deze” aan te vinken, aanvaardt de Klant integraal de inhoud van deze Verkoopsvoorwaarden.

Onderhavige Verkoopsvoorwaarden vormen een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring.

2. Assortiment

Het aanbod aan producten van myShopi is uitsluitend gericht op consumenten en is niet bestemd voor commercieel of beroepsmatig gebruik.

Producten aangeboden via myShopi zijn slechts beschikbaar zolang de voorraad strekt. Het aanbod op myShopi is niet bindend voor BD Media en kan te allen tijde worden bijgewerkt.

Alle afbeeldingen van producten in myShopi zijn uitsluitend opgenomen voor illustratieve doeleinden en kunnen elementen bevatten die geen deel uitmaken van het verkochte artikel en/of niet inbegrepen zijn in de verkoopprijs. Uitsluitend de productomschrijving als weergegeven op myShopi is bindend voor BD Media.

BD Media is niet aansprakelijk voor een foutieve productomschrijving of verkeerde productinformatie indien deze een kennelijke vergissing betreft.

3. Bestellen

Klanten hebben de mogelijkheid om producten te bestellen via myShopi. De Klant kan vóór de definitieve validering van de bestelling te allen tijde de inhoud van zijn bestelling wijzigen. Nadat hij de inhoud van zijn bestelling heeft bevestigd, valideert hij definitief de bestelling door ze te betalen. De bestelling is slechts definitief nadat de overeenkomstige prijs werd betaald.

De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door BD Media. Deze aanvaarding wordt gemeld aan de Klant door middel van een bestelbevestiging die wordt verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.

Om de verwerking van de bestelling mogelijk te maken, moet de Klant bepaalde informatie verstrekken in verband met zijn contactgegevens en zijn betaalmiddel. Deze informatie dient volledig en juist te zijn. Bij gebrek daaraan, zal BD Media niet in staat zijn om de bestelling te verwerken. De Klant verbindt zich ertoe BD Media tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging in zijn persoonsgegevens die een impact kan hebben op de uitvoering van de bestelling.

Het aanmaken van een account is niet vereist om een bestelling te kunnen plaatsen via myShopi.

De Klant dient minstens 18 jaar oud te zijn op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst. Aangezien BD Media niet beschikt over de geboortedatum van de Klant, mag BD Media er rechtmatig op vertrouwen dat de Klant meerderjarig is of de bestelling plaatst met de uitdrukkelijke toestemming van ouder of voogd.

4. Onbeschikbaarheid van producten

Indien een of meerdere producten in een box die door de Klant werd besteld na plaatsing van de bestelling niet beschikbaar zou zijn, heeft BD Media het recht elk van deze producten te vervangen door een gelijkwaardig product van een gelijkaardige prijs en kwaliteit. De Klant kan zich hiertegen verzetten door zijn herroepingsrecht uit te oefenen in overeenstemming met artikel 9 (Herroepingsrecht).

Indien een dergelijke vervanging alsnog onmogelijk zou blijken, zal de Klant via e-mail geïnformeerd worden over de levering van een gedeeltelijke bestelling of van de annulering van zijn bestelling. BD Media zal in een dergelijk geval de overeenkomstige bedragen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen een termijn van 14 dagen vanaf dergelijke kennisgeving terugstorten. De Klant kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding omwille van het feit dat BD Media een bestelling niet kan uitvoeren, op voorwaarde dat BD Media de Klant hiervan binnen een redelijke termijn in kennis heeft gesteld.

5. Weigering van bestelling

BD Media behoudt zich het recht voor om, zonder enige aansprakelijkheid harentwege, bestellingen te weigeren om de volgende redenen: (i) bij bestaan van een ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant; (ii) bij bestelling van een abnormale hoeveelheid producten door de Klant; (iii) bij bestaan van een vermoeden dat de Klant de producten aankoopt voor een commercieel of beroepsmatig gebruik; (iv) bij aanwezigheid van een vergissing in hoofde van BD Media; (v) bij onvermogen van BD Media om de bestelling te voldoen (bv. omwille van een uitgeputte voorraad); (vi) indien BD Media de verkoop van de bestelde producten om bepaalde redenen wenst stop te zetten (bv. sterke toename van de aankoopprijzen bij de leverancier, niet-conformiteit van producten met kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften); (vii) bij overmacht; (viii) bij bestelling door een Klant die daartoe niet over de noodzakelijke bevoegdheid beschikt.

6. Prijzen

De toepasselijke prijzen zijn deze welke op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst zijn weergegeven op myShopi. BD Media kan de prijzen van de producten op myShopi te allen tijde wijzigen, zonder dat dergelijke prijswijzigingen een impact hebben op reeds geplaatste bestellingen.

Alle prijzen worden weergegeven in EUR en zijn inclusief BTW en alle overige belastingen.

De prijzen weergegeven op myShopi zijn (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven) exclusief leveringskosten. De leveringskosten zullen worden berekend bij check-out. De totale prijs van de bestelling zal steeds duidelijk worden weergegeven vooraleer de Klant de bestelling valideert.

Eventuele andere bijkomende kosten worden steeds uitdrukkelijk vermeld.

7. Betaling

Betaling dient te gebeuren als laatste stap in het bestelproces. De bestelling zal niet worden bevestigd door BD Media vooraleer de volledige betaling ontvangen is.

Bestellingen kunnen worden betaald door middel van Bancontact of door middel van Visa of Mastercard. BD Media aanvaardt geen andere betaalmiddelen, zoals maaltijdcheques en ecocheques.

Alle betalingen worden verwerkt via een externe partner. BD Media verwerkt zelf geen betalingsgegevens en houdt deze ook niet bij. De Klant draagt bijgevolg zelf de verantwoordelijkheid om zijn betalingsbewijs op te slaan en te printen indien hij de betalingsgegevens in verband met zijn transactie wenst te bewaren.

De Klant garandeert dat hij volledig gemachtigd is om het aangewende betaalmiddel te gebruiken om zijn bestelling te betalen en dat zijn betaalmiddelen toegang geven tot voldoende saldo om de volledige prijs van de bestelling te betalen.

7.1. Kortingscodes:

BD Media heeft de mogelijkheid kortingscodes aan te bieden. Deze kunnen ofwel generiek zijn en meerdere keren gebruikt worden. Deze kunnen ook specifiek zijn en slechts één maal geldig zijn. Deze kortingscodes geven consumenten een voordeel bij aankoop van 1 of meerdere myShopi Great Deals of bij aankoop vanaf een opgelegd bedrag door BD Media. Deze kortingscodes kunnen alleen door BD Media gecreëerd worden.

De kortingscodes zijn enkel voor een op voorhand bepaalde periode geldig. Men kan geen gebruik maken van de codes voor en/of na de opgegeven periode van geldigheid. Hier worden GEEN uitzonderingen op gemaakt.

Kortingscodes kunnen alleen gebruikt worden wanneer de totale kostprijs van de bestelling hoger ligt dan de waarde van de kortingscode. De consument kan dus geen aanspraak maken op een terugbetaling in speciën voor een restwaarde van de kortingscode of op een nieuwe code voor het restbedrag.

Kortingscodes dienen telkens voor het afrekenen toegevoegd te worden aan het winkelmandje. Deze kunnen na het afrekenen niet meer toegevoegd worden. Consumenten kunnen geen aanspraak meer maken op de kortingscode wanneer de bestelling reeds werd afgerekend. Daarnaast zijn kortingscodes ook niet van toepassing op de verzendkosten die gekoppeld zijn aan desbetreffende Great Deal boxen.

Het is niet mogelijk om meerdere kortingscodes te combineren bij een bestelling. Enige uitzondering hierop zijn persoonlijke kortingscodes. Deze kunnen eveneens in combinatie gebruikt worden zolang de totale waarde van de bestelling hoger is dan de som van de gebruikte kortingscodes.

BD Media is niet aansprakelijk wanneer ongeldige kortingscodes of foutieve geldigheidsdata circuleren.

8. Levering

De leveringstermijn wordt op myShopi aangegeven per product en wordt eveneens bevestigd in de e-mail met de bestelbevestiging. Deze leveringstermijnen zijn indicatief en BD Media is niet aansprakelijk indien de aangegeven leveringsdatum overschreden wordt. BD Media zal echter het mogelijke doen om bestellingen zo snel mogelijk na de bevestiging van de bestelling te verzenden.

Alle producten worden naar keuze van BD Media geleverd door BD Media zelf of door een door BD Media aangeduide externe partner.

De bestelling wordt geleverd op het adres dat door de Klant werd opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. De levering gebeurt op het gelijkvloers tot aan de voordeur. De Klant staat zelf in voor verdere verplaatsing. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het ogenblik van levering.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle verkoopprijzen weergegeven op myShopi exclusief leveringskosten. De toepasselijke leveringskosten voor elke bestelling zullen worden berekend tijdens check-out.

9. Herroepingsrecht

1. Uitoefening van het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (i) waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of (ii) indien de bestelling meerdere producten bevat die afzonderlijk worden geleverd, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Het herroepingsrecht kan uitsluitend worden uitgeoefend met betrekking tot een box in zijn geheel en niet met betrekking tot individuele producten afzonderlijk.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Uw herroeping dient te worden overgemaakt aan

  • Per post: BD Media, Afdeling myShopi - Retour, Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem
  • Per e-mail: greatdeals@myshopi.com
  • U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.myshopi.com. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor wat betreft de levering van: i) verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; ii) goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; en iii) alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft.

2. Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan BD Media, Afdeling myShopi – Retour, Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*): ....................

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*):....................

- Naam/Namen consument(en): ....................

- Adres consument(en): ....................

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): ....................

- Datum : ....................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

10. Garantie

De Klant geniet de wettelijke garantie van twee jaar vanaf levering voor gebreken aan overeenstemming van de verkochte producten. Deze garantietermijn vangt aan bij levering van de bestelde producten. Deze garantie omvat de herstelling of vervanging van het gebrekkige product. Indien deze evenwel niet mogelijk zouden blijken, dan wel buiten verhouding zouden zijn voor BD Media of ernstige overlast zouden veroorzaken voor de Klant, zal BD Media een passende prijsvermindering toestaan of, in geval van ernstige niet-conformiteit, de koopovereenkomst voor het betreffende product ontbinden en de verkoopprijs terugbetalen, mits teruggave van het product door de Klant. De Klant dient BD Media op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld. De wettelijke garantie is van toepassing los van elke eventueel toegekende commerciële garantie.

11. Geldigheid en wijziging van deze Verkoopsvoorwaarden

Indien enige bepaling van deze Verkoopsvoorwaarden in enig opzicht onwettig, ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, laat dit de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden onverlet.

Het feit dat BD Media op een gegeven ogenblik nalaat de strikte naleving van deze Verkoopsvoorwaarden te eisen, laat de rechten van BD Media onverlet en zal in geen geval kunnen worden beschouwd als een afstand van deze rechten.

BD Media behoudt zich het recht voor om deze Verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen naar de toekomst toe. De gewijzigde Verkoopsvoorwaarden zullen derhalve automatisch van toepassing zijn op elke bestelling die na de datum van wijziging wordt geplaatst.

12. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

De informatie die verzameld wordt in het kader van het plaatsen van een bestelling wordt elektronisch verwerkt door BD Media of door de externe partners die BD Media inschakelt voor het uitvoeren van de bestelling, zoals onder meer voor de betaling (www.stripe.com), voor het inpakken van de bestellingen of voor levering. Tijdens het bestelproces worden de volgende persoonsgegevens van de Klant verwerkt: naam, e-mailadres, leveringsadres, telefoonnummer en betalingsgegevens. De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt aangezien dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren en aangaan van de koopovereenkomst met de Klant (betaling, levering, dienst na verkoop). Daarnaast worden ook persoonsgegevens verwerkt op basis van het “afgewogen belang” van BD Media, namelijk voor het verzenden van een eenmalige e-mail met verzoek toestemming te verlenen voor ontvangst van direct marketing. Tot slot worden de gegevens die zijn opgeslagen door middel van cookies waarvoor de Klant toestemming heeft gegeven, verwerkt voor het bijhouden van statistieken voor het verbeteren van onze dienst (bijvoorbeeld door middel van indicatoren als bezoekduur, clicks, scrolgedrag) en het bijhouden van demografische statistieken voor analyse van koopgedrag.

Voor meer informatie over de manier waarop BD Media uw persoonsgegevens verwerkt en wat uw rechten zijn daaromtrent, kunt u de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van myShopi raadplegen.

13. Geschillen

Onderhavige Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil, kan de Klant zich eerst tot BD Media richten om een minnelijke oplossing te verkrijgen.

Daarna kan de Klant eveneens een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting met het oog op de minnelijke oplossing van het geschil. Dit is onder meer mogelijk via het onlineplatform Belmed, Op de website van de FOD Economie kan u meer informatie vinden over de mogelijke alternatieve geschillenregelingen in België.

Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die zouden voortvloeien uit bestellingen die worden geplaatst onder deze Verkoopvoorwaarden.

14. Contact

U kan ons contacteren via de "Contact"-pagina op myShopi of door een e-mail te sturen naar greatdeals@myshopi.com.